wolf

Nová zelená úsporám 2022 pro bytové domy

Vše, co potřebujete vědět o dotaci Nová zelená úsporám pro bytové domy, na jednom místě. Pořiďte si nový systém vytápění nebo větrání ještě výhodněji. Se vším vám pomůžeme.

Výše podpory pro období 2022 - 2025

Stávající zdroje tepla jejichž výměna je podporována a podpora se tak poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 

 • kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013
 • kotle na topné oleje - lokální topidla na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových jednotkách
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • plynové vytápění (s výjimkou kondenzačních plynových kotlů) za systém s plynovým tepelným čerpadlem, hybridním tepelným čerpadlem kombinujícím plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • Není podporována náhrada centrálního zdroje tepla bytového domu více dílčími zdroji, např. pro jednotlivé bytové jednotky.
Podpora bude poskytována formou dotace na bytovou jednotku, a to s následující hranicí:
nejvýše
Kotel-bio: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace automatického kotle na biomasu
25.000,- Kč/b.j.
Kotel-bio+teplovodní výměník: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace automatického kotle na biomasu s teplovodním výměníkem
35.000,- Kč/b.j.
Kotel-plyn: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však
12.000,- Kč/b.j.
TČ-vytápění: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění
30.000,- Kč/b.j.
TČ-vzduch: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro systém vytápění vzduch-vzduch
18.000,- Kč/b.j.
CZT: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace napojení na soustavu zásobování teplem
10.000,- Kč/b.j.
Kogenerace: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace kombinované výroby elektřiny a tepla
30.000,- Kč/b.j.
Podpora bude poskytována formou dotace na bytovou jednotku, a to s následující hranicí:
 • nejvýše

  Kotel-bio: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace automatického kotle na biomasu
  25.000,- Kč/b.j.
  Kotel-bio+teplovodní výměník: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace automatického kotle na biomasu s teplovodním výměníkem
  35.000,- Kč/b.j.
  Kotel-plyn: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však
  12.000,- Kč/b.j.
  TČ-vytápění: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění
  30.000,- Kč/b.j.
  TČ-vzduch: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro systém vytápění vzduch-vzduch
  18.000,- Kč/b.j.
  CZT: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace napojení na soustavu zásobování teplem
  10.000,- Kč/b.j.
  Kogenerace: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace kombinované výroby elektřiny a tepla
  30.000,- Kč/b.j.

  Bonusy pro žadatele

  K výše uvedeným výměnám zdroje tepla je možné získat:

  • Kombinační bonus v násobku 20.000 Kč (max. 200.000 Kč) v případě realizace dalších opatření v rámci programu NZÚ 2022. např. kombinace zdroj tepla, zateplení, fotovoltaika a přípojné místo činí bonus ….. 60.000 Kč
    
  • Bonus pro strukturálně postižené kraje = 10 % platí v případě realizace opatření v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji obvyklá předpokládaná výše bonusu (nutno upřesnit individuálně) …… od 200.000 Kč
  wolf

  03. Termíny a časová omezení

  • U žádostí na podporu výměny kotlů na tuhá paliva je nutné v souladu s požadavky řešit alespoň podání žádosti o podporu nejpozději do 31.8.2022 (k tomuto datu je nutné žádost zaregistrovat).
    
  • U žádostí na podporu pro ostatní typy stávajících zdrojů tepla (viz. výše) je nejzazší termín proplacení podpory 30.6.2025 (nejpozději k tomuto datu musí být doložena realizace opatření).

  Na faktuře by mělo být uvedeno:

  • celé označení nového zdroje tepla s uvedením kódového označení z registru kotlů na ministerstvu životního prostředí (viz svt.sfzp.cz)
  • označení starého kotle (např. „demontáž původního kotle XXX“)
  • místo montáže resp. zprovoznění nového zdroje tepla: adresa RD, kde byl nový zdroj dodán, namontován a zprovozněn

   

  Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění uvedeného na faktuře:

  • Časová způsobilost výdajů je stanovena od 1. ledna 2021.

   

  Uznatelné náklady jsou náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
  • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
  • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
  • náklady na projektovou dokumentaci.

  Doporučení

  Pro zdárné vyřízení všech uznatelných nákladů, doporučujeme v rámci realizace opatření a využití služeb technického dozoru investora – TDI, využít rovněž službu administrativní dozor investora – ADI.

  V případě, že majitel bytového domu si bude službu technického dozoru investora – TDI zajišťovat vlastními silami, administrativní dozor investora – ADI pohlídá všechny potřebné náležitosti nutné ke zdárnému proplacení podpory dle pravidel dotačního programu.

   

  05. Doplňková služba navíc: Profinancování realizovaných opatření

  Úspěšně řešíme i případné profinancování realizovaných opatření. Zjednodušeně totiž platí, že klient musí vše nejprve uhradit ze svých vlastních prostředků a následně je mu při splnění všech náležitostí proplacena dotace (nejpozději do 3 týdnů od předání posledního potřebného dokladu o realizaci a jeho odsouhlasení ze strany ministerstva.

   

  Proto, v případě zájmu klienta, nabízíme po určení preferovaných variant opatření, návrh možnosti financovat záměr z části (případně zcela) prostřednictvím půjčky na rekonstrukci domu. S ohledem na účel těchto prostředků lze v současné době odhadnout úrokovou míru nad 3%, ale záleží samozřejmě na volbě konkrétní varianty.

   

  Splátka (např. i mimořádná nebo úplné uhrazení) potom může proběhnout poté, co klient obdrží dotaci na svůj účet. Ale to lze opět nastavit dle přání a preferencí klienta v konkrétním případě.

   

  Některá důležitá omezení, na která se občas zapomíná a jsou pro klienta nepřekročitelná:

  • Bytový dům musí být umístěn v ČR
  • Příjemcem dotace je majitel (spolumajitel) budovy -> podpora se posílá na jeho účet (požadavek na ověření majitele)
  wolf