wolf

Obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky Wolf Česká republika s.r.o.

1. Úvodní ustanovení
V zájmu zabezpečení právní jistoty kupujícího a společnosti Wolf Česká republika s.r.o. vydává společnost Wolf Česká republika s.r.o., se sídlem Kořenského 1664/25, 621 00 Brno - Řečkovice, IČ: 494 33 741, zapsaná v OR Krajského soudu v Brně Rg.C 11762 (dále jen Wolf), jako prodávající v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku, tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahuji na veškeré právní vztahy, ve kterých vystupuje jako prodávající společnost Wolf. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi společnosti Wolf a kupujícím, a určují a doplňují ustanovení každé takovéto smlouvy. Jakékoliv úpravy, změny nebo vyloučení těchto podmínek, musí být provedeny písemnou dohodou. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před obchodními podmínkami kupujícího. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího, není-li dohodnuto jinak, nejsou pro Wolf závazné.

2. Definice
V těchto všeobecných obchodních podmínkách mají uvedené pojmy následující význam: Smlouva - znamená písemnou kupní smlouvu uzavřenou mezi společnosti Wolf a kupujícím nebo písemnou objednávku kupujícího, a to za podmínek a v rozsahu v jakém byla písemně potvrzena společnosti Wolf, včetně všech příloh. Zboží - znamená movitou věc nebo věci určené ve smlouvě jednotlivě nebo co do množství a druhu. Nabídka - znamená návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej zboží, které se má dodat za cenu uvedenou v ceníku vydaném společnosti Wolf s platností pro určité časové období, případně v konkrétní cenové nabídce. Nabídka může být zaslána konkrétnímu adresátovi, nebo neurčité skupině adresátů. Nabídky předložené společnosti Wolf nezavazují společnost Wolf k dodání zboží ani k provedení prací uvedených v nabídce, a to do doby než společnost Wolf podepíše kupní smlouvu.

3. Objednávky
Kupující je svojí objednávkou vázán do obdržení zboží. Společnost Wolf není objednávkou vázána do doby, než s konečnou platností potvrdí přijetí a platnost objednávky kupujícího. Potvrzení přijetí objednávky bude zpravidla probíhat následujícím způsobem. Společnost Wolf vyhotoví a zašle kupujícímu kupní smlouvu, která bude zejména obsahovat přesnou specifikaci zboží a kupní cenu. Bude-li se obsah kupní smlouvy shodovat s objednávkou, dojde k uzavření smlouvy již okamžikem, kdy kupní smlouva dojde kupujícímu. Bude-li kupní smlouva obsahovat změny oproti objednávce, bude smlouva uzavřena přijetím změn kupujícím. Kupující vždy podpisem potvrdí svůj souhlas s obsahem kupní smlouvy a zašle podepsanou kupní smlouvu zpět společnosti Wolf. Za platný projev vůle se považuje rovněž zaslání podepsané smlouvy faxem, za předpokladu, že jej společnost Wolf prokazatelně obdrží.

4. Dodací podmínky
Společnost Wolf dodá zboží v dohodnuté dodací lhůtě. Kupující se zavazuje poskytnout řádnou a včasnou součinnost a dodávku zboží v dohodnuté dodací lhůtě přijmout a převzít. Nebude-li dohodnuto jinak, je místem dodání sklad společnosti Wolf. Společnost Wolf není odpovědná za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ihned po odevzdání zboží kupujícímu, pokud není stanoveno jinak. Pokud není stanoveno jinak, platí podmínky dodávky podle doložky odebrání EXW („Ex works" jak je tato doložka definována v INCOTERMS). V případě, že bude dohodnuto odevzdání zboží kupujícímu nebo přepravci na jiném místě než ve skladu společnosti Wolf, uskutečňuje se doprava na vlastní účet a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen oznámit prokazatelným způsobem společnosti Wolf dohodnutého přepravce minimálně dva dny před datem přepravy. Společnost Wolf při předání zboží odevzdá kupujícímu, současně se zbožím, průvodní dokumentací, a to zpravidla dodací list, montážní  a provozní návod, prohlášení o shodě výrobku a záruční list. Společnost Wolf není povinná zboží pojistit. Dílčí dodávky zboží jsou povoleny. Odmítne-li kupující převzít dodávku zboží v den dodání nebo ji v tento den nepřevezme, vzniká společnosti Wolf právo objednávku zrušit nebo zboží skladovat na účet a nebezpečí kupujícího. V případě skladování se kupní cena stává bez ohledu na ujednání v kupní smlouvě splatnou dnem uložením zboží do skladu.

5. Kupní cena a platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit za zboží dohodnutou kupní cenu. Nebude-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, platby budou uskutečňovány bankovním převodem nebo v hotovosti před dodáním zboží. Platba se považuje za řádně zaplacenou, je-li v den splatnosti částka připsaná na účet společnosti Wolf. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží bez DPH. K této kupní ceně se účtuje DPH, podle platné právní úpravy. Kupní cena, může být v období administrativních opatření vlády ČR z důvodu devalvace nebo inflace, nebo z jiných důvodů, vyjádřená v cizí měně. Úhrada je však prováděna zásadně v korunách českých. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Tato výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí za škodu na zboží. V případě, že kupující nezaplatí jednotlivé zálohové faktury, resp. daňový doklad v termínu splatnosti, společnost Wolf má právo od smlouvy odstoupit a kupující se zavazuje vrátit zboží, které převzal. Nárok prodávajícího na náhradu škody zůstává tímto nedotčen. V případě prodlení s úhradou zálohové faktury resp. daňového dokladu se dodací lhůta prodlužuje o dobu prodlení s úhradou zálohové faktury. V případě, že byl dohodnut jiný způsob placení než platba před dodáním zboží, sjednává se pro případ prodlení s placením kupní ceny uvedené na faktuře smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě pochybností o doručení faktury se má za to, že tato byla doručena třetí den po jejím odeslání. Tento smluvní úrok z prodlení je společnost Wolf oprávněna na kupujícím společně s neuhrazenou části kupní ceny na kupujícím vymáhat. Prodlení kupujícího se zaplacením jeho peněžitých závazků vyplývající ze smlouvy nebo jakéhokoliv jiného závazkového vztahu mezi kupujícím a společnosti Wolf opravňuje společnost Wolf k pozastavení dodání zboží dle smlouvy, a to až do úplného zaplacení. O tuto dobu se prodlužuje doba dodání zboží. Ceny, uvedené v cenové nabídce, mohou být ze strany společnosti Wolf upraveny v den vystavení daňového dokladu - faktury: - pokud se kurz Kč vůči Euro změní v době vystavení faktury o víc než 2,0 % oproti kurzu Kč vůči Euro, platném v den zaslání cenové nabídky; za určující bude považován kurz „devizy — prodej" v bance společnosti Wolf, - v případě zavedení administrativních opatření po dni zaslání cenové nabídky, které mohou mít vliv na cenu (dovozní přirážka, celní sazba apod.), - v případě, že dojde ke změnám daní uložených státem.

6. Balení
Společnost Wolf bude balit výrobky standardním způsobem, který uzná za vhodný, nestanoví-li smlouva konkrétní způsob balení.

7. Uvedení do provozu
Kupující je povinen písemně přizvat servisního pracovníka autorizovaného společností Wolf na prověření funkčnosti a vlastností daného zboží před jeho uvedením do provozu. Zboží bude uvedeno do provozu výhradně zástupcem společnosti Wolf, servisním technikem společnosti Wolf nebo autorizovaným pracovníkem jiné osoby, který je oprávněn uvádět zboží společnosti Wolf do provozu po ukončení montážních prací. V případě, že při příchodu zástupce společnosti Wolf nebudou splněny podmínky pro uvedení zboží do provozu, vzniká společnosti Wolf právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených na kupujícím. Uvede-li kupující zboží do provozu v rozporu s výše uvedenými podmínkami, není společnost Wolf odpovědná za vzniklé škody a vady zboží, vzniklé neautorizovaným uvedením zboží do provozu. Kupující rovněž ztrácí nárok na záruku na dodané zboží.

8. Odpovědnost
Společnost Wolf nenese odpovědnost v případech způsobených vyšší mocí. Za vyšší moc se považují zejména tyto skutečnosti, pokud znemožní realizaci objednávky anebo ji učiní nepřiměřeně obtížnou: přírodní katastrofa, živelná pohroma, epidemie, válka, mobilizace, teroristický útok, občanské nepokoje, vyvlastnění, restrikce ze strany státu, zákazy nebo právní opatření jakéhokoliv druhu, stávky, výluky, vývozní a dovozní omezení, průmyslové havárie či jakékoliv jiné obdobné skutečnosti, které vznikly bez vlivu nebo kontroly společnosti Wolf. V případě vyšší moci má společnost Wolf právo zrušit nebo odložit realizaci objednávky, smlouvy. V takovém případě nelze požadovat náhradu případné ztráty s touto okolností spojené. V případě vyšší moci, která bude trvat déle než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit. V případě prodlení, které není způsobeno vyšší mocí má kupující právo pozdržet úhradu platby za objednávku, zrušit objednávku však může pouze v případě, že v důsledku prodlení nemůže zboží dále prodat. Společnost Wolf neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy nebo v době převzetí zboží věděl.

9. Záruka
Kupující je povinen oznámit společnosti Wolf při převzetí zboží zjevné vady dodaného zboží, a bez zbytečného odkladu žádat odstranění vad zboží, jinak není oprávněn uplatnit nároky ze zjevných vad zboží. Společnost Wolf je odpovědná za vady zboží pouze v případě, že kupující prokáže, že zboží bylo vadné již v době jeho dodání, nestanoví-li záruční listina jinak. O zjištěných vadách, pokud nejde o vady zjevné (viz výše) je kupující povinen neprodleně informovat společnost Wolf. Po oznámení vady zboží je společnost Wolf povinna bez zbytečného odkladu a na své náklady vytčené vady zboží odstranit. V případě, že kupující oznámí společnosti Wolf vady zboží a následně bude zjištěno, že žádné vady, za které by společnost Wolf odpovídala neexistují, nahradí kupující společnosti Wolf náklady tímto vzniklé. Záruční doba na zboží je vyznačena v záručním listu, pokud se k danému druhu zboží vydává. Záruční doba začíná běžet ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Vady zboží, na které se vztahuje záruka je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu od jejich zjištění a popsat jak se vady projevují. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud vady zboží společnosti Wolf včas písemně neoznámil a pokud se nejedná o podstatnou vadu zboží. O podstatnou vadu zboží se nejedná, pokud lze zboží opravit nebo lze dodat náhradní zboží za zboží vadné. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou, pokud kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho převzal. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby a vady zboží u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména se jedná o vady způsobené chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi jiných osob než společnosti Wolf a všemi dalšími vlivy, které nezavinila společnost Wolf. Společnost Wolf neodpovídá za nepřímou následnou škodu, ztrátu tržeb nebo ušlý zisk v souvislosti s vadami zboží a zárukou na zboží. Odpovědnost společnosti Wolf za žádných okolností nepřekročí kupní cenu zboží, které je předmětem reklamace.

10. Odstoupení
Při podstatném porušení smluvních podmínek mají smluvní strany právo od smlouvy odstoupit, před odstoupením jsou strany povinny druhou stranu na úmysl odstoupit od smlouvy upozornit.

11. Mlčenlivost
Veškeré informace poskytnuté kupujícímu společností Wolf jsou informace důvěrné. Tyto informace není kupující oprávněn prozradit třetí osobě nebo je použít v rozporu s účelem pro své potřeby, a to bez ohledu zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Porušením této povinnosti vzniká právo společnosti Wolf na náhradu škody, vzniklé porušením tohoto ustanovení.

12. Doručování
Všechny písemnosti, oznámení a jiná sdělení, které je nutno doručit, se doručují na adresu uvedenou v záhlaví vlastní kupní smlouvy, objednávky případně na adresu kupujícího uvedenou v příslušném obchodním nebo živnostenském rejstříku. Pokud si strana písemnost, oznámení nebo jiná sdělení v úložní lhůtě nevyzvedne, bude se písemnost oznámení nebo jiné sdělení považovat za doručené uplynutím tří dnů ode dne uložení.

13. Závěrečná ustanovení
Stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. Společnost Wolf prohlašuje a kupující výslovně souhlasí v souladu s § 262 obchodního zákoníku, aby se jejich závazkový vztah, pokud nespadá pod vztahy uvedené v § 261, řídil v otázkách neupravených v těchto všeobecných smluvních podmínkách obchodním zákoníkem v platném znění především ustanovením § 409 a násl.