wolf

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι πωλήσεων και παράδοσης της WOLF GmbH

για πελάτες με διεύθυνση χρέωσης στην Ελλάδα
(από 03/2024)

 

I. ΓΕΝΙΚΑ

 

Οι παρακάτω όροι πώλησης και παράδοσης ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις της Wolf GmbH με επιχειρηματίες κατά την έννοια της § 14, ενότητα 1 BGB, καθώς και με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά κεφάλαια δημοσίου δικαίου. Επιχειρηματίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατά τη σύναψη της συναλλαγής ενεργεί με εμπορική ή ανεξάρτητη ιδιότητα. Όλες οι παραγγελίες από επιχειρηματίες, ανεξάρτητα από το αν έγιναν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.wolf.eu/de-de/shop ή με άλλο τρόπο από τη Wolf GmbH, καθώς και οι παραδόσεις, οι υπηρεσίες και οι προσφορές μας σε επιχειρηματίες γίνονται αποκλειστικά στη βάση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Αυτά επομένως ισχύουν και για όλες τις μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις, ακόμη και αν δεν συμφωνηθούν ξανά ρητά. Αυτοί οι όροι θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτοί το αργότερο κατά την παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Οι γενικοί όροι αγοράς του αγοραστή δεν αναγνωρίζονται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (DSGVO) και του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (BDSG-new), θα θέλαμε να επισημάνουμε στους αγοραστές ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία επιχειρηματικών σχέσεων μόνο εσωτερικά χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων.

 

 

II. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Οι προσφορές μας είναι μη δεσμευτικές. Τα συμβόλαια παράδοσης και όλες οι άλλες συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών συμφωνιών), καθώς και οι δηλώσεις των εκπροσώπων μας, γίνονται νομικά δεσμευτικές για εμάς μόνο με τη γραπτή μας επιβεβαίωση. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού. Οι προτάσεις και οι πληροφορίες από τους εκπροσώπους μας δεν είναι δεσμευτικές. Οι απεικονίσεις, τα σχέδια, οι διαστάσεις και τα βάρη ή άλλα δεδομένα απόδοσης είναι δεσμευτικά μόνο εάν αυτό συμφωνείται ρητά εγγράφως. Το επαγγελματικό ταχυδρομείο που εκτυπώνεται από συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. επιβεβαιώσεις παραγγελιών, τιμολόγια, πιστωτικά σημειώματα, υπενθυμίσεις πληρωμής) είναι νομικά δεσμευτικό ακόμη και χωρίς υπογραφή.

 

 

III. ΤΙΜΕΣ

 

 1. Οι τιμές μας είναι καθαρές με την παράδοση στο εργοστάσιο ή την αποθήκη συν συσκευασία, ναύλο και ΦΠΑ. Για παραγγελίες για τις οποίες δεν έχουν συμφωνηθεί τιμές, ισχύουν οι τιμές μας που ισχύουν την ημέρα της παράδοσης σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Οι μερικές παραδόσεις θα τιμολογούνται χωριστά, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά.
 2. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αντίστοιχη προσαρμογή τιμής σε περίπτωση αλλαγών στο κόστος υλικών και στο κόστος προσωπικού μέχρι την ημέρα παράδοσης. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για χρόνους παράδοσης άνω των 4 μηνών και για προσαρμογές τιμών έως και 10%. Για υψηλότερες τιμές, απαιτείται νέα συμφωνία τιμής. Εάν μια τέτοια συμφωνία δεν συναφθεί, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση εντός 14 ημερών με γραπτή ειδοποίηση.

 

 

IV. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

 1. Εάν δεν συμφωνήθηκαν οι όροι πληρωμής κατά τη σύναψη της σύμβασης, οι όροι πληρωμής και οι ημερομηνίες πληρωμής που αναφέρονται στα τιμολόγιά μας θεωρούνται δεσμευτικοί. Οι περίοδοι έκπτωσης και οι όροι πληρωμής ξεκινούν με την παραλαβή του τιμολογίου.
 2. Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει μόνο αξιώσεις που είναι αδιαμφισβήτητες ή νομικά τεκμηριωμένες.
 3. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε συναλλαγματικές και επιταγές. Οι συναλλαγματικές και οι επιταγές πιστώνονται με την ημερομηνία αξίας την ημέρα κατά την οποία μπορούμε να διαθέσουμε την αντίστοιχη αξία.
 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, χρεώνουμε τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο. Δεν αποκλείεται ο ισχυρισμός για περαιτέρω ζημιά. Εάν δεν τηρούνται οι όροι πληρωμής, δεν τηρούνται οι συναλλαγματικές και οι επιταγές, οι πληρωμές διακόπτονται ή υπάρχουν περιστάσεις που μειώνουν την πιστοληπτική ικανότητα ή τη φερεγγυότητα του αγοραστή, όλες οι απαιτήσεις καθίστανται άμεσα απαιτητές. Επιπλέον, δικαιούμαστε να εκτελούμε εκκρεμείς παραδόσεις μόνο έναντι προκαταβολής ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση αφού ορίσουμε εύλογη περίοδο χάριτος και να απαιτήσουμε αποζημίωση αντί για απόδοση.
 5. Διαφορετικά, οι ακόλουθες διατάξεις της Ενότητας IX ισχύουν για τις αξιώσεις του αγοραστή για αποζημίωση.

 

 

V. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 1. Οι παραδόσεις μας γίνονται αποκλειστικά με διατήρηση της κυριότητας (κρατημένα αγαθά). Η κυριότητα περνά στον αγοραστή μόνο όταν έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων όλων των αξιώσεων υπολοίπου από τις παραδόσεις των αγαθών μας. Αυτό ισχύει επίσης εάν πραγματοποιούνται πληρωμές για ειδικά καθορισμένες απαιτήσεις.
 2. Η επεξεργασία ή η μετατροπή πραγματοποιείται πάντα για εμάς ως κατασκευαστής, αλλά χωρίς καμία υποχρέωση για εμάς. Εάν τα αγαθά που παραδίδονται από εμάς αναμειγνύονται ή συνδυάζονται με άλλα είδη, ο αγοραστής εκχωρεί σε εμάς την (από κοινού) κυριότητα του προκύπτοντος αντικειμένου σε αναλογία της τιμολογιακής αξίας των δεσμευμένων προϊόντων μας προς την τιμολογιακή αξία των άλλων αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν.
 3. Ο αγοραστής μπορεί να πουλήσει ή να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα αγαθά μας μόνο κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Ενέχυρα ή παραχωρήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων είναι ανεπίτρεπτα. Ο αγοραστής με το παρόν εκχωρεί σε εμάς πλήρως τις αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των αξιώσεων υπολοίπου) που προκύπτουν από τη μεταπώληση ή οποιονδήποτε άλλο νομικό λόγο (επαναχρησιμοποίηση, παράνομη πράξη) που σχετίζεται με τα δεσμευμένα αγαθά.
 4. Ο αγοραστής δικαιούται να εισπράξει τις αξιώσεις που μας ανατέθηκαν. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, αναστολής πληρωμών, αίτησης ή έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας ή σύνθεσης ή άλλης οικονομικής πτώσης του αγοραστή, μπορούμε να ανακαλέσουμε την άδεια είσπραξης. Σε περίπτωση δεσμεύσεων, κατασχέσεων ή άλλων διαθέσεων ή επεμβάσεων τρίτων, ο αγοραστής πρέπει να μας ειδοποιήσει άμεσα.
 5. Εάν ο αγοραστής αθετήσει την πληρωμή, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την επιστροφή των δεσμευμένων αγαθών και να αποκτήσουμε απευθείας κατοχή τους μόνοι μας ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να μας επιστρέψει τα δεσμευμένα αγαθά. Προκειμένου να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, υποχρεούται επίσης να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και να παραδώσει έγγραφα.
 6. Εάν η ρευστοποιήσιμη αξία των τίτλων που δικαιούμαστε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις υπερβαίνει την αξία των απαιτήσεών μας κατά περισσότερο από 10%, είμαστε υποχρεωμένοι, κατόπιν αιτήματος του αγοραστή, να αποδεσμεύσουμε τους πλεονάζοντες τίτλους κατά την κρίση μας.

 

 

VI. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

 

 1. Οι χρόνοι παράδοσης είναι μόνο κατά προσέγγιση. Θα είμαστε σε καθυστέρηση μόνο εάν η υπηρεσία είναι ληξιπρόθεσμη και έχει δοθεί γραπτή υπενθύμιση. Η ημέρα παράδοσης είναι η ημέρα αποστολής από το εργοστάσιο ή την αποθήκη.
 2. Οι χρόνοι παράδοσης ξεκινούν από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας μας, αλλά όχι πριν αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες υλοποίησης και όλες οι άλλες προϋποθέσεις που θα δημιουργηθούν από τον αγοραστή για τη σωστή διεκπεραίωση της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για τις ημερομηνίες παράδοσης. Επιτρέπονται οι πρόωρες παραδόσεις.
 3. Καθυστερήσεις στην παράδοση και την απόδοση λόγω ανωτέρας βίας και λόγω γεγονότων που καθιστούν την παράδοση πολύ πιο δύσκολη ή αδύνατη για εμάς, όχι μόνο προσωρινά - αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα, απεργίες, αποκλεισμός, λειτουργικές διακοπές, καθυστερήσεις στην παράδοση βασικών ακατέργαστων και βοηθητικών υλικά, ακόμα κι αν είναι στους προμηθευτές μας – δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν δεσμευτικά συμφωνημένες προθεσμίες και ημερομηνίες. Μας δίνετε το δικαίωμα να αναβάλουμε την παράδοση για τη διάρκεια του κωλύματος συν ένα εύλογο χρόνο εκκίνησης ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση στο σύνολο ή εν μέρει. Εάν ο χρόνος παράδοσης παραταθεί ή απελευθερωθούμε από την υποχρέωση παράδοσης, ο αγοραστής δεν μπορεί να προχωρήσει σε αξίωση για αποζημίωση από αυτό. Ωστόσο, μπορούμε να βασιστούμε στις περιστάσεις που αναφέρθηκαν μόνο εάν ειδοποιήσουμε αμέσως τον αγοραστή.
 4. Δικαιούμαστε να κάνουμε τμηματικές παραδόσεις. Κάθε μερική παράδοση θεωρείται ανεξάρτητη συναλλαγή.

 

 

VII. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

 1. Η αποστολή γίνεται με έξοδα του αγοραστή.
 2. Ο τρόπος και η διαδρομή αποστολής, μεταφοράς και συσκευασίας ή άλλες διασφαλίσεις είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Δικαιούμαστε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ασφαλίσουμε τις παραδόσεις στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή.
 3. Ο κίνδυνος περνά στον αγοραστή μόλις η αποστολή παραδοθεί στο άτομο που πραγματοποιεί τη μεταφορά ή φύγει από το εργοστάσιο ή την αποθήκη μας για αποστολή.
 4. Εάν ο αγοραστής παραβιάσει την υποχρέωσή του για συνεργασία (π.χ. μη καλώντας τα αγαθά εγκαίρως ή αρνούμενος να τα αποδεχτεί), δικαιούμαστε, αφού ορίσουμε περίοδο χάριτος χωρίς επιτυχία, να αποθηκεύσουμε τα αγαθά με έξοδα και κίνδυνο του αγοραστή και για να μας αποζημιώσει για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει (ιδίως το κόστος αποθήκευσης), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εξόδων που απαιτούνται.
 5. Εάν η περίοδος χάριτος λήξει χωρίς επιτυχία, δικαιούμαστε επίσης να τιμολογήσουμε τα παραγγελθέντα αγαθά.
 6. Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή τυχαίας φθοράς του αγορασμένου αντικειμένου περνά στον αγοραστή τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο αγοραστής αδυνατεί να παραλάβει τα αγαθά ή γίνει ληξιπρόθεσμος οφειλέτης.
 7. Ως εκ τούτου, τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί.
 8. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμά μας να απαιτούμε αποζημίωση για παράβαση καθήκοντος ή αποζημίωση αντί για απόδοση.
 9. Τα εμπορεύματα εκφορτώνονται με έξοδα του αγοραστή.

 

 

VIII. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ

 

 1. Τα εμπορεύματα παραδίδονται χωρίς κατασκευαστικά και υλικά ελαττώματα. Οι αξιώσεις για ελαττώματα δεν ισχύουν εάν υπάρχει μόνο μια ασήμαντη απόκλιση από τη συμφωνημένη ποιότητα ή εάν υπάρχει μόνο μια ασήμαντη μείωση της χρηστικότητας.
 2. Εγγυήσεις για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του αντικειμένου παράδοσης θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές μόνο στο βαθμό που έχουμε δηλώσει ρητά την εγγύηση ως τέτοια εγγράφως.
 3. Τα παράπονα για ελαττώματα πρέπει να γίνονται άμεσα – και γραπτά – και αποκλείονται εάν δεν παραληφθούν από εμάς εντός 2 εβδομάδων από την παραλαβή της παράδοσης. Τα ελαττώματα που δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν εντός αυτής της περιόδου, ακόμη και μετά από προσεκτική επιθεώρηση, πρέπει να μας αναφέρετε αμέσως, αλλά το αργότερο 2 εβδομάδες μετά την ανακάλυψή τους.
 4. Εάν τα παραδοθέντα εμπορεύματα έχουν κάποιο ελάττωμα, η αιτία του οποίου υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της μεταφοράς του κινδύνου, θα επισκευάσουμε, κατά την κρίση μας, το ελάττωμα δωρεάν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή θα το διορθώσουμε με παράδοση χωρίς ελάττωμα στοιχείο (επακόλουθη απόδοση). Εάν αυτό απορριφθεί από τον αγοραστή ή εάν γίνουν αλλαγές ή επισκευές στα ελαττωματικά προϊόντα, απαλλασσόμαστε από την ευθύνη για ελαττώματα.
 5. Εάν η επισκευή αποτύχει ή δεν πραγματοποιηθεί εντός εύλογης περιόδου χάριτος που έχει ορίσει ο αγοραστής, ο αγοραστής μπορεί να μειώσει την τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 6. a) Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η ποιότητα του νερού είναι τέλεια. Από αυτή την άποψη, πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις και οδηγίες για το νερό του λέβητα και της τροφοδοσίας. Για τα μπόιλερ αποθήκευσης από ανοξείδωτο χάλυβα, το νερό που χρησιμοποιείται πρέπει να πληροί τις τιμές που προβλέπονται στον κανονισμό για το πόσιμο νερό.
  b) Ο αγοραστής πρέπει, στο μέτρο του δυνατού και εύλογου, να αποδείξει ότι τα ελαττώματα υλικού οφείλονται σε ελαττώματα υλικού ή κατασκευής των προϊόντων και όχι σε σφάλματα συναρμολόγησης. Τα έξοδα για τον προσδιορισμό της αιτίας του σφάλματος και άλλα έξοδα που προκύπτουν ως μέρος αυτής της υποχρέωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
 7. a) Ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη ή ελαττωματική εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας, επεξεργασία, λειτουργία, συντήρηση ή από χρήση μη καθορισμένων καυσίμων, συσκευών ελέγχου, τύπων καύσης και ρεύματος, τάσης ή από λανθασμένη επιλογή ή ρύθμιση καυστήρα δεν αποτελούν αξιώσεις για ελαττώματα. Αυτό ισχύει επίσης για ζημιές υπερφόρτωσης και διάβρωσης.
  b) Αποκλείεται η ευθύνη για κανονική φθορά.
  c) Οι αξιώσεις κατά του πωλητή λόγω ελαττωμάτων είναι διαθέσιμες μόνο στον άμεσο αγοραστή και δεν μπορούν να εκχωρηθούν.
 8. Απαιτήσεις του αγοραστή λόγω των δαπανών που απαιτούνται για τον σκοπό της μεταγενέστερης εκτέλεσης ή αντιστροφής μετά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, ιδίως τα έξοδα μεταφοράς, ταξιδιού, εργασίας και υλικού, αποκλείονται εάν τα έξοδα αυξηθούν επειδή το αντικείμενο παράδοσης εγκαταστάθηκε σε τοποθεσία που είναι δύσκολη η πρόσβαση. Το ίδιο ισχύει εάν το αντικείμενο παράδοσης έχει εγκατασταθεί εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
 9. Οι αξιώσεις αναγωγής του αγοραστή εναντίον μας σύμφωνα με την § 478 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) (προσφυγή του επιχειρηματία) υπάρχουν μόνο στο βαθμό που ο αγοραστής δεν έχει συνάψει συμφωνίες με τον πελάτη του που υπερβαίνουν τις νόμιμες αξιώσεις για ελαττώματα.
 10. Οι αξιώσεις για ελαττώματα υλικού λήγουν ως εξής:
  a) 5 έτη
  - Συσκευή δαπέδου συμπύκνωσης
  - Παραγωγός ζεστού νερού και μπόιλερ δαπέδου
  - Ηλιακοί συλλέκτες
  b) 2 έτη
  - Συσκευές αερισμού και κλιματισμού
  - Οικιακός μηχανικός αερισμός
  - Συμβατικοί λέβητες αερίου και λέβητες συμπύκνωσης αερίου
  - Σταθμοί λεβήτων συμπύκνωσης
  - Αντλίες θερμότητας
  - όλα τα υπόλοιπα προϊόντα
  - όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρικά και κινούμενα μέρη, όπως συσκευές ελέγχου, εξαρτήματα, καυστήρες
  c) 1 έτος
  - Ανταλλακτικά
  Αυτές οι προθεσμίες ισχύουν μόνο στο βαθμό που ο νόμος δεν ορίζει μεγαλύτερες προθεσμίες. Οι προθεσμίες ξεκινούν την ημέρα της παράδοσής μας.
 11. Σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του σώματος ή της υγείας και σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παράβασης καθήκοντος από εμάς, καθώς και σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή ανάληψης εγγύησης ποιότητας, ισχύουν οι νόμιμες περίοδοι παραγραφής.
 12. Καμία από τις παραπάνω ρήτρες δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη νομική ή δικαστική κατανομή του βάρους απόδειξης.

 

IX. ΕΥΘΥΝΗ

 

 1. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για ζημιές και αποζημίωση των χαμένων δαπανών (§ 284 BGB) λόγω παραβίασης συμβατικών ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή από αδικοπραξίες - σε περίπτωση σκόπιμης ή βαριάς αμέλειας - σε περίπτωση τραυματισμού εκ προθέσεως ή εξ αμελείας στη ζωή, το σώμα ή την υγεία - λόγω δόλιας απόκρυψης ενός ελαττώματος ή κατά την ανάληψη εγγύησης ποιότητας - σε περίπτωση ευθύνης που προκύπτει από επικίνδυνες περιστάσεις (ιδίως σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντος)
 2. Σε περίπτωση παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων, είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αμέλεια, αλλά μόνο μέχρι το ποσό της προβλέψιμης ζημίας που χαρακτηρίζει τη σύμβαση.
 3. Στο βαθμό που η ευθύνη μας αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για υπαλλήλους, εργαζόμενους και αντιπροσώπους.
 4. Οι βασικές υποχρεώσεις είναι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή εκείνες οι υποχρεώσεις που προσδίδουν στη σύμβαση τον χαρακτήρα της και στις οποίες μπορεί να βασιστεί ο συμβατικός εταίρος· Αυτά είναι τα ουσιαστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της σύμβασης και είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης.
 5. Καμία από τις παραπάνω ρήτρες δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη νομική ή δικαστική κατανομή του βάρους απόδειξης.

 

 

X. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΑΛΛΑΓΕΣ

 

 1. Εάν ο αγοραστής αποχωρήσει από μια παραγγελία που υποβλήθηκε χωρίς αιτιολόγηση, μπορούμε να απαιτήσουμε το 25% της τιμής πώλησης για το κόστος και τα διαφυγόντα κέρδη που προέκυψαν κατά την επεξεργασία της παραγγελίας, με την επιφύλαξη της δυνατότητας διεκδίκησης υψηλότερων πραγματικών ζημιών. Ο αγοραστής επιτρέπεται να αποδείξει ότι δεν έχουμε υποστεί καμία ή μικρότερη ζημιά.
 2. Οι παραδόσεις επιστροφής θα γίνονται δεκτές μόνο με ρητή, προηγούμενη και γραπτή συγκατάθεσή μας.
 3. Μια πίστωση θα δοθεί μόνο στο ποσό της τρέχουσας αξίας μείον 25% τα έξοδα επιστροφής και επιθεώρησης.

 

 

XI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΑΡΓΚΟ

 

 1. Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα, να πουλήσει να εξαγάγει ή να επανεξαγάγει στη Ρωσική Ομοσπονδία ή και για χρήση μέσα σε αυτήν, προϊόντα που προμηθεύεται βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία και τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 12g του κανονισμού αριθ. 833/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ ).
 2. Ο αγοραστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο σκοπός της παραγράφου XI. 1. δεν ματαιώνεται από τρίτα μέρη στην περαιτέρω αλυσίδα συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μεταπωλητών.
 3. Ο αγοραστής θα δημιουργήσει και θα διατηρήσει έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης για τον εντοπισμό συμπεριφοράς τρίτων μερών πιο κάτω από την εμπορική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μεταπωλητών, που θα ακύρωναν τον σκοπό της παραγράφου XI. 1..
 4. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραγράφων XI. 1., 2. ή 3. συνιστά ουσιώδη παραβίαση ουσιώδους στοιχείου της παρούσας συμφωνίας και η WOLF GMBH έχει το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
  - η καταγγελία της παρούσας σύμβασης
  και
  - η διεκδίκηση αξίωσης για καταβολή συμβατικής ποινής ίσης με το 5% της συνολικής αξίας της παρούσας σύμβασης/συμφωνίας ή της τιμής των εξαγόμενων εμπορευμάτων, ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο.
 5. Ο αγοραστής θα ενημερώσει αμέσως τη WOLF GMBH για τυχόν προβλήματα στην εφαρμογή της ενότητας XI. των παραγράφων 1., 2. ή 3., συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών δραστηριοτήτων τρίτων που ενδέχεται να ακυρώσουν τον σκοπό της ενότητας XI. της παραγράφου 1.. Ο αγοραστής θα παρέχει στη WOLF GMBH τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την ενότητα XI. και τις παραγράφους 1., 2. και 3. εντός δύο εβδομάδων μετά από το απλό αίτημα της WOLF GMBH.

 

 

XII. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 

 1. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παρεμπόδιση εκπλήρωσης της σύμβασης ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή άλλων γεγονότων που δεν ελέγχουν το συμβαλλόμενο μέρος.
 2. „Ανωτέρα βία" σημαίνει την εμφάνιση γεγονότος ή περίστασης που εμποδίζει ένα μέρος να εκπληρώσει μία ή περισσότερες από τις συμβατικές του υποχρεώσεις βάσει της Σύμβασης, εάν και στον βαθμό που το συμβαλλόμενο μέρος αποδεικνύει:
  [a] ότι ένα τέτοιο εμπόδιο είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο τους και
  [b] ότι δεν ήταν εύλογα προβλέψιμο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης και
  [c] ότι τα αποτελέσματα του εμποδίου δεν μπορούσαν εύλογα να αποφευχθούν ή να ξεπεραστούν από το θιγόμενο μέρος.
 3. Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, τα ακόλουθα γεγονότα που επηρεάζουν ένα μέρος θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις (a) και (b) που ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας ρήτρας:
  (i) Πόλεμος (εκδηλωμένος ή αδήλωτος), εχθροπραξίες, εισβολή, ενέργειες ξένων εχθρών, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική κινητοποίηση
  (ii) Εμφύλιος πόλεμος, ταραχές, εξέγερση και επανάσταση, στρατιωτική ή σφετερισμένη εξουσία, εξέγερση, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές ή πειρατεία
  (iii) Συναλλαγματικοί και εμπορικοί περιορισμοί, εμπάργκο, κυρώσεις
  (iv) Νόμιμη ή παράνομη επίσημη πράξη, συμμόρφωση με νόμους ή κυβερνητικές εντολές, απαλλοτρίωση, δήμευση έργων, επίταξη, εθνικοποίηση
  (v) Πανούκλα, πανδημία, επιδημία, φυσική καταστροφή ή ακραίο φυσικό γεγονός
  (vi) Έκρηξη, πυρκαγιά, καταστροφή εξοπλισμού, παρατεταμένη αστοχία μεταφοράς, τηλεπικοινωνιών, συστημάτων πληροφοριών ή ενέργειας
  (vii) Γενικές εργατικές αναταραχές όπως μποϊκοτάζ, απεργίες και αποκλεισμοί, λευκές απεργίες, κατάληψη εργοστασίων και κτηρίων. Γίνεται ρητά σαφές ότι όλες οι βλάβες των συμβατικών υπηρεσιών σε σχέση με την τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού, όπως συγκεκριμένα μέτρα που διατάχθηκαν από τις αρχές ή δυσκολίες παράδοσης ή/και δυσκολίες παράδοσης με προμηθευτές ανάντη, συνιστούν ανωτέρα βία κατά την έννοια της παρούσας ρήτρας
 4. Ένα μέρος που επικαλείται επιτυχώς αυτή τη ρήτρα απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης ή από οποιαδήποτε άλλη συμβατική αποκατάσταση για αθέτηση της σύμβασης από τη στιγμή που το κώλυμα προκαλεί αδυναμία εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό κοινοποιείται αμέσως. Εάν η ειδοποίηση δεν γίνει αμέσως, η εξαίρεση θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή που θα ληφθεί η ειδοποίηση από το άλλο μέρος. Εάν το αποτέλεσμα του φερόμενου ως κωλύματος ή γεγονότος είναι προσωρινό, οι παραπάνω συνέπειες ισχύουν μόνο εφόσον το εικαζόμενο κώλυμα εμποδίζει την απόδοση του θιγόμενου μέρους. Εάν η διάρκεια του εικαζόμενου κωλύματος έχει ως αποτέλεσμα τα συμβαλλόμενα μέρη να στερούνται σημαντικά αυτό που θα μπορούσαν εύλογα να περιμένουν βάσει της σύμβασης, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ειδοποιώντας το άλλο μέρος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ρητά ότι η σύμβαση μπορεί να λυθεί από οποιοδήποτε μέρος εάν η διάρκεια του κωλύματος υπερβαίνει τις 120 ημέρες.

 

 

XIII. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 1. Τόπος εκτέλεσης είναι το Mainburg. Ο τόπος δικαιοδοσίας των εμπορικών συναλλαγών είναι δικός μας
 2. Το αρμόδιο δικαστήριο για τον τόπο της επιχείρησης. 3. Το γερμανικό αστικό δίκαιο εφαρμόζεται σε όλες τις έννομες σχέσεις που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG).

 

 

XIV. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

 

Εάν μια διάταξη σε αυτούς τους όρους πώλησης και παράδοσης ή μια διάταξη που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άλλων συμφωνιών είναι ή καταστεί αναποτελεσματική, αυτό δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα όλων των άλλων διατάξεων.