01. Verkoop- en leveringsvoorwaarden

WOLF GMHB


 • Onze leveringen, prestaties, dienstverleningen en offertes worden uitsluitend op basis van deze verkoopvoorwaarden uitgevoerd. Deze gelden dus ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, ook indien zij niet nogmaals uitdrukkelijk overeen worden gekomen. Uiterlijk met het in ontvangst nemen van de goederen of dienstverlening gelden deze voorwaarden als zijnde geaccepteerd. Algemene inkoopvoorwaarden van de koper worden niet erkend. Wij maken de kopers overeenkomstig de bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming erop attent dat wij uw, voor de afwikkeling van de zakelijke relaties, noodzakelijke persoonsgegevens met behulp van elektronische gegevensverwerking verwerken en alleen firma-intern doorgeven.

 • Onze offertes zijn vrijblijvend en verplichten tot niets. Leveringscontracten en alle overige overeenkomsten (inclusief nevenrestricties), evenals verklaringen door onze vertegenwoordigers worden pas door middel van onze schriftelijke bevestiging voor ons juridisch bindend. Wij verlenen geen ontwerpdiensten. Voorstellen en gegevens van onze vertegenwoordigers zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten of overige vermogensgegevens zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen. De door de gegevensverwerkingsinstallaties geprinte zakelijke post (bijv. orderbevestigingen, facturen, creditnota’s, betalingsherinneringen) is ook zonder handtekening juridisch bindend.

  1. Onze prijzen gelden in EURO af fabriek of magazijn, exclusief verpakking, verzending en verzekering. Voor orders, waarvoor geen prijzen zijn overeengekomen, gelden onze op de leveringsdag volgens de prijslijst geldende prijzen. Deelleveringen worden apart berekend, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.
  2. Wij behouden ons voor, bij wijzigingen van de materiaalprijs en de personeelskosten een dienovereenkomstige prijsaanpassing te hanteren. Dit geldt echter alleen voor leveringstermijnen van langer dan 4 maanden en voor prijsaanpassingen t/m 10%. Bij hogere percentages is een nieuwe prijsafspraak noodzakelijk. Komt een dergelijke afspraak of overeenkomst niet tot stand, dan hebben wij het recht ons binnen 14 dagen door middel van een schriftelijke mededeling het contract te ontbinden. 
  1. Voor zover de betalingsvoorwaarden niet reeds bij het afsluiten van het contract werden overeengekomen, gelden de in onze facturen vermelde betalingsvoorwaarden en betalingstermijnen als zijnde bindend. Termijnen voor disconto en betalingstermijnen beginnen met het binnenkomen van de rekening.
  2. De koper kan alleen met vorderingen verrekenen, welke onbetwist of juridisch bindend zijn vastgesteld.
  3. We zijn niet verplicht wissels te accepteren. Creditnota’s via wissel en cheques worden met de valutadatum van de dag, waarop wij over de tegenwaarde kunnen beschikken, uitgevoerd.
  4. Bij te late betaling berekenen wij de wettelijke rente bij betalingsachterstand. Een invordering vanwege overige schade is niet uitgesloten. Bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden, het niet verzilveren van wissels en cheques, bij staking van betaling of bij het aanwezig zijn van omstandigheden, welke de kredietwaardigheid of liquiditeit van de koper verminderen, worden alle vorderingen direct opeisbaar. Verder zijn wij bevoegd, nog uitstaande leveringen alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren of na het vastleggen van een redelijke extra termijn van het contract af te zien en schadevergoeding in plaats van de betaling te verlangen.
  5. Voor het overige gelden voor aanspraken op schadevergoeding van de koper de hieronder vermelde bepalingen van de alinea IX.
  1. Onze leveringen vinden uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud plaats (voorbehoudsgoederen). Het eigendom gaat pas dan op de koper over, als hij al zijn verplichtingen inclusief alle saldovorderingen uit onze levering van goederen heeft voldaan. Dit geldt ook indien betalingen op speciaal aangeduide vorderingen worden gedaan.
  2. Verwerking of modificatie worden telkens voor ons als fabrikant uitgevoerd, echter zonder verplichting voor ons. Worden de door ons geleverde goederen met andere voorwerpen vermengd of verbonden, dan staat de koper het (mede-) eigendom aan ons af en wel in de verhouding van de factuurwaarde van onze voorbehoudsgoederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen.
  3. De koper mag onze voorbehoudsgoederen alleen in het normale zakelijke verkeer verkopen of gebruiken. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn onrechtmatig. De uit de doorverkoop of een andere rechtsbasis (hergebruik, ongeoorloofde handeling) met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstane vorderingen (inclusief alle saldovorderingen) staat de koper reeds nu voor de zekerheid in de volledige omvang aan ons af.
  4. De koper is bevoegd voor het inningen van de aan ons afgestane vorderingen. Bij te late betaling, het staken van de betaling, het aanvragen of openen van een insolventieprocedure of minnelijke regeling of een ander vermogensverval van de koper kunnen wij de machtiging tot inningen herroepen. Bij verpandingen, inbeslagnames of overige beschikkingen door derden dient de koper ons per omgaande te informeren.
  5. In het geval dat de koper in betalingsachterstand raakt, zijn wij bevoegd, de teruggave van de voorbehoudsgoederen te verlangen en ons zelf of door gemachtigden het directe bezit op haar te verschaffen, ongeacht waar zij zich bevindt. De koper is verplicht de voorbehoudsgoederen aan ons terug te geven. Ten behoeve van het doen gelden van onze rechten is hij verder verplicht de noodzakelijke inlichtingen te verstrekken en documenten te overhandigen.
  6. Overtreft de realiseerbare waarde van de ons volgens de voornoemde bepalingen toekomende zekeringen de waarde van onze vorderingen met meer dan 10%, dan zijn wij op verzoek van de koper tot het vrijgeven van overtreffende zekeringen naar onze keuze verplicht. 
  1. Vermeldingen van de levertijd gelden slechts bij benadering. Wij komen slechts dan in verzuim, indien de prestatie of dienstverlening noodzakelijk is en er een schriftelijke aanmaning is uitgevoerd. Als leveringsdag geldt de dag van verzenden uit de fabriek resp. opslaghal.
  2. Leverings- en prestatievertragingen op grond van overmacht en op grond van gebeurtenissen, die ons de levering niet alleen tijdelijk wezenlijk moeilijk of onmogelijk maken – hiertoe behoren in het bijzonder staking, uit- of buitensluiting, storingen in de fabriek, vertragingen van de levering van wezenlijke grond- en hulpstoffen, ook indien deze bij onze leveranciers optreden – hebben wij ook bij bindend overeengekomen termijnen niet te verweren. U geeft ons het recht, de levering voor de duur van de hinder plus een passende aanlooptijd uit te stellen of geheel of gedeeltelijk van het contract af te zien. Indien de levertijd langer wordt of de leveringsplicht voor ons komt te vervallen, dan kan de koper hieruit geen aanspraken op schadevergoeding afleiden. Op de genoemde omstandigheden kunnen wij ons echter alleen beroepen indien wij de koper per omgaande informeren.
  3. Wij hebben het recht, deelleveringen uit te voeren. Iedere deellevering geldt als zijnde een zelfstandige transactie.
  4. Indien wij in verzuim komen, dan is onze aansprakelijkheid begrensd op de contracttypische voorzienbare schade. 
  1. De verzending vindt plaats voor rekening van de koper.
  2. De manier van verzenden, het transport en verpakking resp. overige zekeringen kunnen wij naar keuze bepalen. Wij hebben het recht, zijn echter niet verplicht, leveringen namens en voor rekening van de koper te verzekeren.
  3. Het gevaar gaat op de koper over, zodra de zending aan de voor het transport uitvoerende persoon is overhandigd of ten behoeve van de verzending onze fabriek resp. opslaghal heeft verlaten. Indien de verzending op verzoek van de koper wordt vertraagd, dan gaat het gevaar met de melding „gereed voor verzending“ op hem over.
  4. Indien de bestelde goederen naar de melding „gereed voor verzending“ niet wordt afgenomen, dan hebben wij het recht, betaling te vorderen en de goederen op kosten van de koper op te slaan. 5) Het uitladen resp. lossen van de goederen vindt plaats voor rekening van de koper. 
  1. De goederen worden vrij van productie- en materiaalgebreken geleverd. Aanspraken vanwege gebreken bestaan niet bij slechts verwaarloosbare afwijking van de overeengekomen materiële toestand of bij slechts verwaarloosbare vermindering van de bruikbaarheid.
  2. Garanties voor de materiële toestand en houdbaarheid van het leveringsobject gelden alleen in zoverre als zijnde overgenomen, als wij de garantie als zodanig uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verklaard.
  3. Klachten over gebreken dienen per omgaande – en schriftelijk – te worden ingediend en zijn uitgesloten, indien zij niet binnen 2 weken na de ontvangst van de levering bij ons zijn binnengekomen. Gebreken, welke ook bij een zorgvuldige controle niet binnen deze termijn konden worden ontdekt, dienen per omgaande, uiterlijk echter 2 weken na het ontdekken daarvan, aan ons te worden gemeld.
  4. Indien het geleverde product een gebrek vertoont, waarvan de oorzaak reeds op het tijdstip van de gevarenovergang aanwezig was, dan zullen wij het gebrek naar onze keuze binnen een passende termijn kosteloos bijwerken of door de levering van een onberispelijk product verhelpen (nakoming). Indien dit door de koper wordt geweigerd of worden er wijzigingen of reparaties aan het bekritiseerde product uitgevoerd, dan zijn wij niet langer aansprakelijk voor het gebrek.
  5. Mislukt het bijwerken of vindt zij niet binnen een door de koper voor ons vastgelegde passende extra termijn plaats, dan kan de koper de koopprijs verminderen of van het contract afzien.
  6. a) De koper is verantwoordelijk voor de onberispelijke waterkwaliteit. In zoverre dienen de respectievelijke eisen aan en richtlijnen voor ketel- en voedingswater in acht te worden genomen. Bij voorraad- of buffervaten van roestvast staal moet het gebruikte water aan de in de drinkwaterverordening voorgeschreven waarden voldoen.
   b) De koper dient, voor zover het redelijk en voor hem mogelijk is, te bewijzen dat materiële gebreken op materiaal- of productiefouten van het product en niet op montagefouten zijn te herleiden. De kosten voor het lokaliseren van de oorzaak van de fout en overige in het kader van deze plicht voortvloeiende kosten zijn geen onderwerp van de kwaliteitsgarantie.
  7. a) Schaden, welke door het verkeerd of gebrekkig installeren, inbedrijfstellen, bedienen, onderhouden of door de gebruikmaking van niet voorgeschreven brandstoffen, regelapparatuur, stook- en stroomsoorten, stroomspanningen of door een verkeerde branderkeuze of -instelling ontstaan, vormen geen basis voor aanspraken wegens gebreken. Dit geldt ook bij overbelasting en schade door corrosie.
   b) Een aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten.
   c) Aanspraken wegens gebreken jegens de verkoper is alleen een recht van de directe koper en kunnen niet worden afgestaan.
  8. Aanspraken van de koper wegens de voor het doel van de aanspraak op verwezenlijking van een dienst e.d. op een later tijdstip of de afwikkeling na verbreking van het contract noodzakelijk kosten, in het bijzonder transport-, vervoers-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, voor zover de kosten hoger worden, omdat het leveringsobject op een moeilijk bereikbare plaats werd geïnstalleerd. Ditzelfde geldt, indien het leveringsobject buiten het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland werd geïnstalleerd.
  9. Regresaanspraken van de koper jegens ons conform § 478 BGB (regres van de ondernemer – Duitsland) bestaan slechts in zoverre, indien de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die de wettelijke aanspraken wegens gebreken te boven gaan.
  10. De aanspraken op materiële gebreken verjaren als volgt:
   a) 6 jaar:
   Staande verwarmingstoestellen (behoudens grote ketel GKS)
   b) 5 jaar:
   Staand HR-gaswandtoestel
   Waterverwarmingstoestel en staande voorraadvat
   Zonnecollectoren
   Grote ketel GKS met betrekking tot de dichtheid van het ketellichaam
   c) 2 jaar:  
   Ventilatie- en luchtbehandelingskasten
   Luchtverwarmer
   Woonhuisventilatie
   HR gasketels en HR-gaswandketels
   Biomassaketel
   HR-gaswandcentrales
   fotovoltaïsche installaties
   Warmtepompen
   alle overige producten alle overige elektrische en beweeglijke onderdelen, zoals regelapparatuur, regelafsluiters, branders 
   d) 1 jaar:
   Onderdelen Deze termijnen gelden alleen voor zover de wet niet dwingend langere termijnen voorschrijft. De termijnen beginnen steeds op de dag van onze levering. Bij verlies van het leven, bij lichamelijk letsel of gezondheidsschade en bij een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons alsmede bij het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of bij overname van een kwaliteitsgarantie gelden de wettelijke verjaringstermijnen.
  11. Met geen enkele van de voorgaande clausules is een wijziging van de wettelijke of rechterlijke bewijslastverdeling beoogd
  1. Op schadevergoeding en vergoeding van vergeefse kosten (§ 284 BGB) wegens schending van contractuele of buitencontractuele plichten, of vanwege strafrechtelijke handeling zijn wij alleen aansprakelijk
   bij opzettelijk of grof nalatig handelen
   bij opzettelijk of grof nalatig verlies en het leven, bij lichamelijk letsel of gezondheidsschade
   wegens het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of bij overname van een kwaliteitsgarantie
   bij de aansprakelijkheid bij feitelijke gevaarzettingen (in het bijzonder volgens de productaansprakelijkheidswet)
  2. Bij schending van wezenlijke contractuele plichten zijn wij voor iedere nalatigheid aansprakelijk, echter alleen tot de hoogte van de voorzienbare contracttypische schade.
  3. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor arbeidskrachten, werknemers, vertegenwoordigers alsmede uitvoerende en verrichtende helpers en assistenten.
  4. Kardinale, materiële plichten zijn wezenlijke contractuele plichten, dus dergelijke plichten, die het contract zijn cachet geven en waarop de contractant mag vertrouwen; het gaat daarmee over de wezenlijke rechten en plichten, die de voorwaarden voor het verwezenlijken van het contract creëren en voor het bereiken van het doel van het contract onontbeerlijk zijn.
  5. Met geen enkele van de voorgaande clausules is een wijziging van de wettelijke of rechterlijke bewijslastverdeling beoogd.
  1. Ziet de koper ongegrond van een verstrekte order af, dan kunnen wij, afgezien van de mogelijkheid een hogere daadwerkelijke schade in rekening te stellen, 30% van de verkoopprijs voor de door de bewerking van de order ontstane kosten en misgelopen winst vorderen. Het staat de koper vrij te bewijzen dat er voor ons geen of een kleinere schade is ontstaan.
  2. Retourleveringen worden alleen na onze uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming in ontvangst genomen.
  3. Een creditnota wordt alleen ter hoogte van de dag- of restwaarde minus 30% terugname- en controlekosten uitgevoerd.
  1. Plaats van uitvoering is Mainburg. De bevoegde rechtbank is in het zakelijke verkeer de voor onze vestigingsplaats verantwoordelijke rechtbank.
  2. Voor alle rechtsbetrekkingen in samenhang met dit contract geldt Duits materieel recht onder uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG). 
 • Indien een bepaling in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden of een bepaling in het kader van overige overeenkomsten ineffectief resp. niet geldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de effectiviteit resp. geldigheid van alle overige bepalingen niet aangetast.