wolf

Ochrona przeciwwybuchowa

Certyfikat ATEX

Obszerna analiza ryzyka i niebezpieczeństw stanowi podstawę skutecznych działań zabezpieczających przed wybuchem.

Centrale wentylacyjne WOLF z certyfikatem ATEX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE zapewniają ochronę przed różnymi rodzajami źródeł zapłonu, takimi jak elektryczność statyczna, niebezpiecznie rozgrzane powierzchnie, iskry mechaniczne, płomienie, gorące gazy, uderzenie pioruna i sprężanie adiabatyczne. Centrale wentylacyjne WOLF są idealne do bezpiecznych zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.

 

Dyrektywa ATEX zobowiązuje producenta do przeprowadzenia obszernej analizy niebezpieczeństw związanych z urządzeniem, określenia specjalnego zakresu zastosowania oraz do niezależnego poświadczenia zgodności. TÜV SÜD potwierdza, że firma WOLF zapewnia zgodność z dyrektywą 2014/34/UE w odniesieniu do swoich urządzeń i komponentów w zakresie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem w obszarach zagrożonych wybuchem w przypadku kategorii bezpieczeństwa (2G i 3G), klas temperatury (od T1 do T4) lub w strefach zastosowania (1 i 2).

 

Oprócz dyrektywy ATEX 2014/34/WE dla podmiotu opracowującego w dyrektywie ATEX 1999/92/WE (ATEX 137) opisano wymagania minimalne dla użytkownika, które również należy uwzględnić przy projektowaniu. Przestrzeganie obydwu dyrektyw jest prawnie wymagane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 lipca 2003 roku.

Specjalne właściwości central wentylacyjnych WOLF w wersji ATEX:

  • Wszystkie części obudowy i montażowe są przewodzące elektrycznie i wykonane z wyrównaniem potencjałów
  • Filtry powietrza z certyfikatem ATEX z przewodzącym środkiem filtracyjnym w odprowadzającej ramie mocującej filtra
  • Wentylatory z certyfikatem ATEX zgodne z klasyfikacją
  • Wszystkie części montażowe (wymiennik, tłumik, przepustnice, odzysk ciepła itp.) są wykonane w wersji przewodzącej elektrycznie z uziemieniem
  • Bez zastosowania materiałów umożliwiających powstawanie iskier lub naładowania elektrostatycznego. Wszystkie części montażowe również w wersji zgodnej z ATEX.

 

Lista kontrolna opracowana specjalnie przez WOLF ułatwia specjalistycznym projektantom, użytkownikom i konstruktorom urządzeń klasyfikowanie urządzeń wentylacyjnych zgodnie z dyrektywami.