wolf

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Wolf Slovenská republika, s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Wolf Slovenská republika s.r.o. so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 17 334 128, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 1960/B ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a  každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim. Objednávkou tovaru kupujúci vyslovuje súhlas s  týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ak v objednávke neuvedie inak.

 

2. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou cenníka predávajúceho a sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na webovej stránke predávajúceho www.slovensko.wolf.eu. 

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Objednávka kupujúceho sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

2. Objednávku môže kupujúci urobiť písomne, faxom alebo e-mailom.

 

3. Objednávka musí obsahovať meno a priezvisko/obchodné meno kupujúceho, IČO, DIČ kupujúceho, telefonický, faxový alebo e-mailový kontakt na kupujúceho, dátum objednávky, špecifikáciu objednaného tovaru, cenu podľa platného cenníka alebo predloženej obchodnej ponuky, požadovaný termín dodávky a požadované miesto dodávky.

 

4. Objednávke môže predchádzať obchodná ponuka – písomný dokument, ktorý na základe predbežnej požiadavky záujemcu o kúpu tovaru a po uskutočnenej analýze vypracuje a predloží predávajúci. Obchodná ponuka môže byť adresovaná konkrétnemu adresátovi alebo neurčitej skupine adresátov.

 

5. Kupujúci je svojou objednávkou viazaný a môže ju odvolať len v prípade, že toto odvolanie doručí predávajúcemu skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu výzvu na prevzatie tovaru podľa článku III bod 5 týchto všeobecných obchodných podmienok, v prípade dohodnutého odoslania tovaru predávajúcim skôr, ako Predávajúci odovzdá tovar prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

 

6. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú doručením výzvy predávajúceho podľa článku III bodu 5 týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu, v prípade dohodnutého odoslania tovaru predávajúcim, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

III. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar spolu so sprievodnou dokumentáciou a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru po zaplatení kúpnej ceny.

 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutej dodacej lehote. Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný tovar v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaplatiť kúpnu cenu.

 

3. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar a sprievodnú dokumentáciu ich odovzdaním kupujúcemu. Odovzdaním tovaru kupujúcemu sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim v sklade predávajúceho, ktorú skutočnosť kupujúci potvrdí svojím podpisom na dodacom liste, alebo v prípade dohody o odoslaní tovaru predávajúcim odovzdanie tovaru na dohodnutom mieste prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

 

4. Ak nie je dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim, vyzve predávajúci kupujúceho písomne, mailom alebo faxom k prevzatiu tovaru v lehote oznámenej vo výzve predávajúceho na prevzatie tovaru kupujúcim, ktorá je minimálne päť pracovných dní.

 

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v  čase, keď prevezme tovar, alebo ak tak neurobí v lehote podľa predchádzajúceho bodu, posledným dňom uplynutia predmetnej lehoty.

 

6. Ak je dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Kupujúci oznámi predávajúcemu dohodnutého prepravcu minimálne jeden deň vopred faxom, prípadne e-mailom. Poistenie tovaru nie je povinnosťou predávajúceho.

 

7. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby predávajúci mohol dodať tovar. V prípade dohodnutého odoslania tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar od dopravcu prevziať a jeho prevzatie potvrdiť na príslušných prepravných dokladoch.

 

8. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v lehote do 30 dní od výzvy na prevzatie tovaru, prípadne neposkytne súčinnosť podľa predchádzajúceho bodu, kúpna zmluva sa zrušuje a predávajúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % ceny objednaného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

 

9. Predávajúci je oprávnený dodať tovar po častiach, ak nie je dohodnuté inak.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu. Kúpna cena je dohodnutá akceptovaním ceny uvedenej v príslušnom cenníku alebo v obchodnej ponuke, prípadne cena, ktorá bola pre ten-ktorý tovar osobitne dohodnutá, pričom kúpna cena nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými predpismi o cenách (zák. č. 18/1996 Z. z. o  cenách v  znení neskorších predpisov).

 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, keď predávajúci v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami umožní kupujúcemu nakladať s tovarom alebo s dokladmi umožňujúcimi kupujúcemu nakladať s tovarom.

 

3. Predávajúci môže vyžadovať zaplatenie kúpnej ceny vopred, pri odovzdaní tovaru alebo dokladov, preddavok na zaplatenie kúpnej ceny, pokiaľ sa na tom s kupujúcim dohodne. Predávajúci môže požadovať aj poskytnutie záruky a zabezpečenie povinnosti zaplatenia kúpnej ceny. Takýmto prostriedkom môže byť zmenka alebo notárska zápisnica ako exekučný titul, pokiaľ sa na tom účastníci zmluvy dohodnú.

 

4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci je do tej doby povinný tovar chrániť pred ukradnutím, poškodením a zničením a nesmie tento použiť ako záloh.

 

5. K cenám sa účtuje príslušná DPH stanovená pre daný tovar zákonom č. 222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

6. Predávajúci má právo a povinnosť po uskutočnení zdaniteľného plnenia vystaviť daňový doklad a právo na zaplatenie kúpnej ceny v deň splatnosti daňového dokladu (faktúry), a  to prevodom na účet predávajúceho špecifikovaný v daňovom doklade.

 

7. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny podľa daňového dokladu alebo s úhradou preddavku na zaplatenie kúpnej ceny, má predávajúci právo zastaviť vybavovanie akýchkoľvek ďalších objednávok kupujúceho a právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

8. Pokiaľ si kupujúci a predávajúci dohodli preddavok na zaplatenie kúpnej ceny a tento nebol v dohodnutej lehote zaplatený (deň splatnosti uvedený v zálohovej faktúre), predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie tovaru pred zaplatením preddavku.

 

9. Započítanie platieb na splnenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu je možné, pokiaľ ku dňu splatnosti daňového dokladu existujú vzájomné pohľadávky a záväzky predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci si môže započítať len svoje splatné pohľadávky, ktoré boli vopred písomne uznané predávajúcim alebo právoplatným rozhodnutím súdu.

V. Množstvo, akosť, vyhotovenie a funkčnosť tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa objednávky kupujúceho.

 

2. V prípade, že objednávka neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, predávajúci dodáva tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v objednávke, alebo ak tento účel nie je v objednávke určený, na účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa.

 

3. Tovar majúci povahu vyhradeného technického zariadenia je kupujúci povinný uviesť do prevádzky výhradne servisným technikom predávajúceho alebo autorizovaným pracovníkom inej osoby, ktorá je oprávnená uvádzať tovar predávajúceho do prevádzky, a to po ukončení montážnych prác. V prípade, že pri príchode servisného technika predávajúceho alebo autorizovaného pracovníka inej osoby, ktorá je oprávnená uvádzať tovar predávajúceho do prevádzky nebudú splnené podmienky pre uvedenie tovaru do prevádzky, takáto osoba má voči kupujúcemu právo na náhradu nákladov jej vzniknutých. Nesplnenie povinnosti kupujúceho podľa prvej vety tohto bodu zbavuje predávajúceho zodpovednosti za prípadné vady tovaru vzniknuté po jeho uvedení do prevádzky v plnom rozsahu t.j. kupujúci stráca nárok na záruku za akosť dodaného tovaru.

 

4. Za vady tovaru sa považuje: – rozdiel medzi množstvom tovaru určeným v objednávke a množstvom tovaru skutočne dodaným – rozdiel zistený pri preberaní tovaru podľa technickej dokumentácie alebo iných dokladov (nákladný list, baliaci list) – nedodanie dokladov potrebných na užívanie tovaru – dodávka iného tovaru než určuje objednávka (aliud)

 

5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel, alebo v  prípade, že predávajúci upozornil kupujúceho na nevhodnosť veci na kupujúcim zamýšľaný účel, avšak kupujúci trval na jej použití na predmetný účel.

 

6. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie, alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovar, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

 

7. Predávajúci zodpovedá za akosť tovaru t.j. že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté vlastnosti. Záručná doba je vyznačená v záručnom liste, pokiaľ sa k predmetnému druhu tovaru vydáva.

 

8. Záručná doba plynie odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.

 

9. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil záväzok (nesprávna montáž, neodborná oprava, neodborná prevádzka, nedodržanie návodu na používanie a obsluhu výrobkov, uvedenie vyhradeného technického zariadenia do prevádzky bez účasti servisného technika predávajúceho alebo autorizovaného pracovníka inej osoby, ktorá je oprávnená uvádzať tovar predávajúceho do prevádzky, vykonanie montáže a servisu nekvalifikovanou osobou…).

VI. Nároky z vád tovaru

1. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zjavné vady dodaného tovaru a bez zbytočného odkladu žiadať odstránenie vád. Ak predávajúci neodstráni zjavné vady tovaru v primeranej lehote, alebo ak oznámi, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

2. Vady tovaru zistené v záručnej dobe je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, popísať ako sa prejavujú a žiadať: – v prvom rade odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, – výmenu vadných častí tovaru za bezvadné na náklady predávajúceho, pokiaľ sú tieto vadné časti tovaru neopraviteľné; kupujúci je však povinný vrátiť tovar na výmenu vadných častí v stave, v akom mu bol dodaný, – nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, pokiaľ vady nebránia funkčnosti dodaného tovaru, – nárok na odstúpenie od zmluvy, ak predávajúci ani v dodatočne určenej lehote uplatnené vady neodstránil a kupujúci ho na úmysel odstúpenia od zmluvy vopred upozornil, – nárok na zľavu z kúpnej ceny, pokiaľ si vady kupujúci so súhlasom predávajú- ceho odstránil sám.

 

3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vady predávajúcemu včas písomne neoznámil. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal.

 

4. Všetky zasielateľské, montážne a iné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zariadeniami a materiálmi, ktoré nedodal predávajúci, znáša v plnom rozsahu kupujúci.

 

5. V prípade, že predávajúci pri odstraňovaní reklamovanej vady zistí, že na vadu sa nevzťahuje záruka, upozorní na to kupujúceho, oboznámi ho s rozsahom vady a približnými nákladmi na jej opravu a vyžiada si jeho ďalšie pokyny. Predávajúci v takomto prípade vady odstráni len na požiadanie kupujúceho a na náklady kupujúceho.

 

6. V prípade že sa technickou analýzou neskôr preukáže, že sa na reklamovanú vadu nevzťahovala záruka, znamená to, že kupujúci reklamoval odstránenie predmetnej vady neoprávnene a kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady vynaložené predávajúcim, resp. jeho autorizovanou servisnou osobou na odstránenie predmetnej vady.

VII. Zánik záväzkov, náhrada škody

1. Pri podstatnom porušení zmluvných podmienok majú zmluvné strany právo od zmluvy odstúpiť a tým sa oslobodiť od povinnosti poskytnúť, alebo prijať plnenie, pričom pred odstúpením od zmluvy sú povinné druhú zmluvnú stranu na úmysel odstúpiť od zmluvy upozorniť.

 

2. Odstúpenie od zmluvy nevylučuje možnosť uplatniť právo na zmluvnú pokutu a náhradu škody spôsobenú porušením zmluvných povinností.

 

3. Pri zrušení zmluvy odstúpením má každá zmluvná strana právo požadovať vrátenie toho, čo na základe zmluvy poskytla, za predpokladu, že súčasne vráti to, čo na základe zmluvy prijala.

 

4. Obe zmluvné strany majú nárok na náhradu celej škody, ktorú utrpeli v dôsledku nesplnenia záväzkov zo zmluvy druhou zmluvnou stranou.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. V otázkach neupravených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2. V prípade, že boli zmluvnými stranami dohodnuté osobitné podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, platia na daný vzťah osobitne dohodnuté podmienky.

 

3. Ak zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane dôvernú informáciu, druhá zmluvná strana je povinná zachovať mlčanlivosť a nesmie túto informáciu využiť pre vlastné ciele.