wolf

Plán obnovy

Plán obnovy je cesta ako zvýšiť kvalitu života na Slovensku na úroveň EÚ. V Pláne obnovy je naplánovaná aj obnova budov, na ktorú je vyčlenených 741 mil. € - z toho 582 mil. € na obnovu 30 000 rodinných domov.

Význam obnovy rodinných domov

Zmeny klímy, ktoré sa udiali za posledných 50 rokov, výrazne zasahujú do našich životov. Obnovou 30-tisíc rodinných domov je možné znížiť negatívne dopady týchto zmien, zlepšiť energetickú hospodárnosť budov a pripraviť sa na celkovú zmenu klímy.

 

Realizácia obnovy rodinných domov má jasný cieľ, v rokoch 2022-26 podporiť celkovo aspoň 30-tisíc domácností, pričom ide o staršie rodinné domy. Ich majitelia si budú môcť zrealizovať obnovu rodinného domu zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa budovy a výmenou neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadiť nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania.

 

Podpora bude smerovať pre:

 • už zrealizované obnovy rodinných domov, ktorých obnova začne až po termíne stanovenom v podmienkach oprávnenosti.
 • pripravované projekty, ktoré budú realizované po zverejnení prvej výzvy v 3Q 2022 a podaní žiadosti o podporu.

 

Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Dôležité otázky a odpovede :

 • Na obnovu 30 000 rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.

 • Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.

 • Z plánu obnovy bude možné podporiť nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako „rodinný dom“ a zároveň bude potrebné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie, resp. energetického certifikátu, do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.

  Počet bytových jednotiek by v zmysle legislatívy nemal prekročiť číslo 3, nakoľko by už išlo o bytový dom a nie o rodinný dom.

 • Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnotechnických vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy.

  Konkrétne opatrenia a parametre budú uverejnené v podmienkach oprávnenosti. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie objektu, sprievodná dokumentácia a iné.

 • Intenzita pomoci je vo výške 60%, resp. 95% z oprávnených výdavkov. Prehľad oprávnených výdavkov je uvedený v podmienkach oprávnenosti TU.

 • Pre žiadateľov budú k dispozícií dva scenáre možnosti financovania obnovy rodinného domu:

  1. Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení podmienok oprávnenosti na tomto webe. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v podmienkach oprávnenosti. Doklady súvisiace s obnovou rodinného domu predloží žiadateľ na preplatenie po spustení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022.
  2. Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022 a po podaní žiadosti o príspevok. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v samotnej výzve.

  Oba scenáre rátajú s tým, že žiadateľ si obnoví svoj rodinný dom v súlade s podmienkami oprávnenosti a finančné prostriedky, ktoré na to použije mu budú preplatené až po spustení prvej výzvy v druhej polovici roka 2022 a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy.

  Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov je plánované na 3. štvrťrok 2022. Žiadosti o dotácie sa budú môcť predkladať až po vyhlásení výzvy. Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30% úspory primárnej energiePredkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy postupne pribudnú na tomto webe podľa termínu otvorenia.

   

  Zoznamy autorizovaných stavebných inžinierov a evidenciu odborne spôsobilých osôb na energetickú certifikáciu budov nájdete na: verejnyportal.sksi.sk/search.

 • Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov je plánované na 3. štvrťrok 2022. Žiadosti o dotácie sa budú môcť predkladať až po vyhlásení výzvy. Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30% úspory primárnej energie.

 • Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy postupne pribudnú na tomto webe podľa termínu otvorenia.

 • Zoznamy autorizovaných stavebných inžinierov a evidenciu odborne spôsobilých osôb na energetickú certifikáciu budov nájdete na: verejnyportal.sksi.sk/search.

wolf

Užitočné odkazy

Chcete vedieť viac o Pláne obnovy?